Bảo hành sử dụng dịch khi có bất cứ sai sót nào từ đơn vị cung cấp như kiểm định không đúng qui trình